โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการฐานข้อมูลและการจัดเก็บสารสนเทศเพื่อการก้าวสู่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Librarian)

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556  

Work Shop การพัฒนา Weblog สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (การพัฒนา weblog ด้วย wordpress:Develope)
บรรยายโดย : คุณจันทิมา  เจริญผล
ดำเนินโครงการโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
รายละเอียดโครงการ : คลิก