โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการฐานข้อมูลและการจัดเก็บสารสนเทศเพื่อการก้าวสู่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Librarian)

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556   เวลา 13.00-16.30 น.

การประยุกต์ใช้ โปรแกรม Open Source ในห้องสมุด (รู้จักกับโปรมแกรม Open Source ที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ)
บรรยายโดย : คุณภาณุภณ พสุชัยสกุล
ดำเนินโครงการโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
รายละเอียดโครงการ : คลิก