ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการฐานข้อมูลและการจัดเก็บสารสนเทศเพื่อการก้าวสู่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Librarian)

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
บรรยายพิเศษ เรื่องบทบาทห้องสมุดในบริบทที่เปลี่ยนไป บรรยายโดย : อ.พงศ์พิชญ์  ต่วนภูษาและคุณเมฆิ นทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
บรรณารักษ์ยุคใหม่กับทักษะไอทีที่ควรรู้  เพื่อสร้างห้องสมุดแห่งอนาคต บรรยายโดย : คุณเมฆิ นทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์

ดำเนินโครงการโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   ธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
รายละเอียดโครงการ : คลิก