พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 27 พ.ย. 2555

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี