gallery
 • มหาวิทยาลัย มีนโยบาย เตรียมความพร้อม ด้านการคุกคามภัยยาเสพติด จึงได้จัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอธัญบุรี เข้าสุ่มตรวจปัสสาวะนักศึกษา เพื่อหาสารเสพติด โดยมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้ความร่วมมือจำนวนมาก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ อาคารโภชนาคาร    ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอธัญบุรี ตรวจสารเสพติด

  มหาวิทยาลัย มีนโยบาย เตรียมความพร้อม ด้านการคุกคามภัยยาเสพติด จึงได้จัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอธัญบุรี เข้าสุ่มตรวจปัสสาวะนักศึกษา เพื่อหาสารเสพติด โดยมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้ความร่วมมือจำนวนมาก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ อาคารโภชนาคาร    ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานคณบดี    ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานคณบดี    ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมงานและคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะ ประชุมหารือเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Icerd ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานคณบดี ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  ประชุมหารือเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Icerd ครั้งที่ 5

  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมงานและคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะ ประชุมหารือเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Icerd ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานคณบดี ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดโครงการการจัดทำบรรณานุกรมโปรแกรม EndNote วันที่ 13 สิงหาคม 2556  เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานอบรมและบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  การจัดทำบรรณานุกรมโปรแกรม EndNote

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดโครงการการจัดทำบรรณานุกรมโปรแกรม EndNote วันที่ 13 สิงหาคม 2556  เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานอบรมและบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • โครงการย่อยที่ 1 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการเขียนหนังสือราชการสำหรับผู้ปฏิบัติงานธุรการ บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาการเขียนหนังสือราชการสำหรับผู้ปฏิบัติงานธุรการ โดยมีคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม SC 1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย :...

  โครงการย่อยที่ 1 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการเขียนหนังสือราชการสำหรับผู้ปฏิบัติงานธุรการ

  โครงการย่อยที่ 1 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการเขียนหนังสือราชการสำหรับผู้ปฏิบัติงานธุรการ บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาการเขียนหนังสือราชการสำหรับผู้ปฏิบัติงานธุรการ โดยมีคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม SC 1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย :…

 • งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 หัวข้อ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารี ทองฤทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ  ห้อง SC 1501  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย...

  โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

  งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 หัวข้อ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารี ทองฤทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ  ห้อง SC 1501  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย…

 • รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร  เข้ารับฟังปัญหา อุปสรรค์  และการพัฒนา จากคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เข้ารับฟังปัญหา อุปสรรค์ และการพัฒนา

  รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร  เข้ารับฟังปัญหา อุปสรรค์  และการพัฒนา จากคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดโครงการ (SMART  Personality and Image Plus+  for Excellence) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดีให้บุคลากรและองค์กร วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2556  เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ ห้องเมธาวี อาคารวิทยบริการ       ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์...

  SMART Personality and Image Plus for Excellence

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดโครงการ (SMART  Personality and Image Plus+  for Excellence) เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดีให้บุคลากรและองค์กร วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2556  เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ ห้องเมธาวี อาคารวิทยบริการ       ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์…