gallery
 • ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย นนทบุรี  วันที่ 19 มิถุนายน 2556                      ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา่วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ […]

  นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ Soft Square Group Of Company

  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย นนทบุรี  วันที่ 19 มิถุนายน 2556                      ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา่วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ […]

 • นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมในระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติ ACM-ICPC  (ACM  International Collegiate Programming Contest)  ประจำปี 2556  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน พ.ศ. 2556    ณ  ห้องประชุมศูนย์สถาบันวิจัยเคมี (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  โครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมในระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติ ACM – ICPC

  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมในระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติ ACM-ICPC  (ACM  International Collegiate Programming Contest)  ประจำปี 2556  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน พ.ศ. 2556    ณ  ห้องประชุมศูนย์สถาบันวิจัยเคมี (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี   ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  

  ไหว้ครู สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี   ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  

 • รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  และ ดร.เอนก  เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและวิศวกรรมโทรคมนาคม ณ  อาคารอำนวยการ บมจ.อสมท.    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) วันที่ 17 มิถุนายน 2556

  รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  และ ดร.เอนก  เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและวิศวกรรมโทรคมนาคม ณ  อาคารอำนวยการ บมจ.อสมท.    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการทำ MOU กับ Graduate School of Engineering Kobe University, Japan ดังนั้นในช่วงเริ่มต้น Prof. Dr. Masayoshi Okubo จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ จึงได้เดินทางมาทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ภาควิชาเคมี โดยได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาร่วมของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรเคมีนวัตกรรม และได้ร่วมสอบการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยังได้บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ป.โท และ ป.ตรี ของภาควิชาเคมี และนักศึกษา ป. ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

  Graduate School of Engineering Kobe University เดินทางมาทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ภาควิชาเคมี

  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการทำ MOU กับ Graduate School of Engineering Kobe University, Japan ดังนั้นในช่วงเริ่มต้น Prof. Dr. Masayoshi Okubo จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ จึงได้เดินทางมาทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ภาควิชาเคมี โดยได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาร่วมของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรเคมีนวัตกรรม และได้ร่วมสอบการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยังได้บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ป.โท และ ป.ตรี ของภาควิชาเคมี และนักศึกษา ป. ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลั๊กซ์ และกระบวนการเชื่อม CO2 โดยมี ผศ.ณัฐ  แก้วสกุล และอาจารย์ชัยรัตน์  หงส์ทอง เป็นวิทยากร  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี         ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลั๊กซ์ และกระบวนการเชื่อม CO2

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลั๊กซ์ และกระบวนการเชื่อม CO2 โดยมี ผศ.ณัฐ  แก้วสกุล และอาจารย์ชัยรัตน์  หงส์ทอง เป็นวิทยากร  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี         ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีตักบาตรน้องใหม่  ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  ภาพบรรยากาศพิธีตักบาตรน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 (อัลบั้ม 2)

  รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีตักบาตรน้องใหม่  ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีตักบาตรน้องใหม่  ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  ภาพบรรยากาศพิธีตักบาตรน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 (อัลบั้ม 1)

  รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีตักบาตรน้องใหม่  ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556  วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556  เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่อาจารย์และนักศึกษาที่สร้างผลงานให้กับคณะฯ    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556  วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556  เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่อาจารย์และนักศึกษาที่สร้างผลงานให้กับคณะฯ    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 •   ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และรศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ร่วมเสวนาเกี่ยวกับการจัดประชาพิจารณ์ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการของประเทศไทย ในรายการพิเศษ หลากมุมมองประชาพิจารณ์พัฒนาครูอาชีวะไทย ทางสถานีโทรทัศน์โมเดินไนน์ทีวี ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  เสวนาเกี่ยวกับการจัดประชาพิจารณ์ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการของประเทศไทย

    ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และรศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ร่วมเสวนาเกี่ยวกับการจัดประชาพิจารณ์ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการของประเทศไทย ในรายการพิเศษ หลากมุมมองประชาพิจารณ์พัฒนาครูอาชีวะไทย ทางสถานีโทรทัศน์โมเดินไนน์ทีวี ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 13 มิถุนายน 2556

  รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • ผศ.เมธา ศิริกูล เป็นตัวแทน นายธนาดล อุดมสิน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในการรับรางวัลรองชนะเลศอันดับ 1 จากผลงานการควบคุมระบบเครือข่ายและการศึกษาระบบค้าปลีก ในพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย จากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที 5 พ.ศ. 2556 สหกิจศึกษาไทย“กลไกสู่การพัฒนาประชาคมอาเซี่ยนพลัส” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ […]

  ภาพบรรยากาศงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

  ผศ.เมธา ศิริกูล เป็นตัวแทน นายธนาดล อุดมสิน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในการรับรางวัลรองชนะเลศอันดับ 1 จากผลงานการควบคุมระบบเครือข่ายและการศึกษาระบบค้าปลีก ในพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย จากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที 5 พ.ศ. 2556 สหกิจศึกษาไทย“กลไกสู่การพัฒนาประชาคมอาเซี่ยนพลัส” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ […]

 • กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการสร้างเครือข่ายงานวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2556  ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการสร้างเครือข่ายงานวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2556

  กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการสร้างเครือข่ายงานวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2556  ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • รศ.สุจิระ  ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมด้วย นางสาวกนกวรรณ  ตันสาร นายกองค์การนักศึกษา เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณต่อนายสุวิทย์  คำดี นายอำเภอคลองหลวง ที่นำกำลังเข้าจับบ่อนพนันใกล้มหาวิทยาลัยฯ    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณต่อนายสุวิทย์ คำดี นายอำเภอคลองหลวง ที่นำกำลังเข้าจับบ่อนพนันใกล้มหาวิทยาลัยฯ

  รศ.สุจิระ  ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมด้วย นางสาวกนกวรรณ  ตันสาร นายกองค์การนักศึกษา เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณต่อนายสุวิทย์  คำดี นายอำเภอคลองหลวง ที่นำกำลังเข้าจับบ่อนพนันใกล้มหาวิทยาลัยฯ    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  กิจกรรมรับน้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา

  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา และอาจารย์กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนเรื่องสารละลายบัฟเฟอร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม ณ ห้องปฏิบัติการ L-7,L-8  สถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  กิจกรรมห้องเรียนพิเศษเรื่องสารละลายบัฟเฟอร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม

  ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา และอาจารย์กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนเรื่องสารละลายบัฟเฟอร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม ณ ห้องปฏิบัติการ L-7,L-8  สถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • พิธีบายศรีสู่ขวัญ และมอบตัวเป็นศิษย์ ซึ่งจัดโดย สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษารู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและแสดงออกถึงความเคารพครูอาจารย์ โดยจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 15.30 – 18.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป.13 ชั้น)    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ […]

  ภาพกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญและมอบตัวเป็นศิษย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  พิธีบายศรีสู่ขวัญ และมอบตัวเป็นศิษย์ ซึ่งจัดโดย สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษารู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและแสดงออกถึงความเคารพครูอาจารย์ โดยจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 15.30 – 18.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป.13 ชั้น)    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ […]

 • โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ชาววิทยาศาสตร์ฯ เป็นกิจกรรมหนึ่งของการต้อนรับนักศึกษาใหม่เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและได้มีโอกาสได้รู้จักกันมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้รุ่นน้องได้มีโอกาสรู้จักรุ่นพี่มากขึ้นทั้งในและต่างภาควิชา/สาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมและเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และความมีน้ำใจ    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  ภาพกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556

  โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ชาววิทยาศาสตร์ฯ เป็นกิจกรรมหนึ่งของการต้อนรับนักศึกษาใหม่เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและได้มีโอกาสได้รู้จักกันมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้รุ่นน้องได้มีโอกาสรู้จักรุ่นพี่มากขึ้นทั้งในและต่างภาควิชา/สาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมและเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และความมีน้ำใจ    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษา สาขาวิชาคณิตสาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อพูดคุยแนะนำข้อมูลคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556  ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษา สาขาวิชาคณิตสาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษา สาขาวิชาคณิตสาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อพูดคุยแนะนำข้อมูลคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556  ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  

 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เพื่อพูดคุยแนะนำข้อมูลคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เพื่อพูดคุยแนะนำข้อมูลคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • การนำเสนอวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556   ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  

  การนำเสนอวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (อัลบั้ม 3)

  การนำเสนอวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556   ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  

 •   การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2556  วันศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556

    การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2556  วันศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) และสาขาิวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556  ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษา (ภาคพิเศษ) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) และสาขาิวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556  ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี