กองบริหารงานบุคคล ประชุมปรึกษาหารือการอยู่ร่วมกันในบ้านพักอาศัยสวัสดิการ ศูนย์รังสิต

กองบริหารงานบุคคล  ป

Read more

ภาพกิจกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอาหาร

สาขาวิทยาศาสตร์และเท

Read more

คณาจารย์โรงเรียนจิตรลดาและนักเรียนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี

คณาจารย์โรงเรียนจิตร

Read more

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแบบตัดขนาดตัวมาตรฐานเสื้อผ้าเด็ก และ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ (KM)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศา

Read more

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (สาขาช่างดอกไม้)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศา

Read more